About Us

Dear Friends, Supporters, and Fellow Advocates,

In response to our current situation and adhering to our principles of justice, inclusion, and nonviolence, Sabeel has been moved to act. After months of collaboration with local Palestinians, Israelis, and internationals, Sabeel is excited to introduce the Kumi (Rise Up) project. We wish to invite local and international individuals and organizations to join the Kumi project in order to work as a united force as we launch this fall .

The ugly reality of the present situation has created a feeling of hopelessness for many Palestinians. In our attempt to stand firm in the face of oppression, many believe that we have no chance of success and rightfully feel that we have reached rock-bottom. From global to local levels, we are disheartened by the current reality.

 • First, at the highest level, the United Nations continues to prove that they are not capable or willing to implement their own resolutions when it comes to Palestine, nor are they able to pass new resolutions to protect the Palestinian people living under military occupation without being blocked by a veto from the United States.
 • Second, the major players in the international community, including the European Union, UK, China, and Russia, have not shown real political will to help Palestinians achieve their rights.
 • Third, the United States of America, considered the superpower of the world today, continues to disregard international law and ignores the call to stand for Palestinian rights. Both Democrat and Republican governments have failed to advocate for justice and lasting peace in the land.
 • Fourth, Israel has become a captive of its own fears and fundamentalist views.
 • Fifth, we Palestinians feel overwhelmed with what is happening in the Arab World. From the failure of the Arab Spring to bring true and lasting reform, the escalating sectarian wars, the disrespect of human rights, to the growth of religious extremism, we do not expect help from our Arab brothers and sisters.
 • Sixth, we witness the lack of true coordination between human rights organizations in Palestine, Israel, and around the world developing a clear road map so that a solution based on justice and international law is achieved.
 • Finally, the internal divisions and disputes among Palestinians have restricted our ability to resist as one united people. These divisions have not only broken our resistance but have also broken our spirits, making us feel completely helpless in the face of oppression.

Despite the many reasons for hopelessness, Sabeel, inspired by Palestinian liberation theology and in particular a Bible study on Mark 5:21-43, feels that giving up as a people on the margins is not an option.

In partnership with this broad network of support,  the Kumi project is founded on these three values:

 1. inclusivity: everyone is welcome to join the movement.
 2. justice: based on international law, ending the occupation (including Gaza, the West Bank and East Jerusalem), the right of return, and equal rights for all citizens of Israel.
 3. nonviolent resistance: a commitment to using nonviolence as the only form of resistance.

With these principles in mind, each week following the initial launch date, the Kumi project will highlight a different organization working to raise awareness about specific issues in Israel-Palestine, provide information about a specific issue of injustice through the stories of those effected, and promote a creative nonviolent advocacy action. Our goal is to raise awareness on Palestine and exert pressure on the powerful decision makers of the world to do what is right in order to end the occupation  in order to build a just peace.

Organizations taking part in this project include a diverse combination of Palestinian, Israeli, and international organizations. Those who are a part of this Palestinian international solidarity movement work on a wide range of issues affecting Palestinians and span from faith-based to secular organizations. Sabeel addressed each organization individually on the basis of their commitment to nonviolence, equal rights, and respect for international law.

At this time,  we wish to issue a global invitation to all individuals and organizations concerned about justice for Palestine to support and join the Kumi project. We look forward to launching the Kumi project this fall as a united global force to end the occupation.

Working for justice, through inclusion and nonviolence,

Rev. Naim Ateek
Kumi Now Bible Study (Download here)

Kära vänner, stödjare och ni som kämpar med oss för rättvisa i Palestina,
Hälsningar från Jerusalem!
Efter månader av planering, arbete och samarbete med palestinier, israeler och internationella, har Sabeel i Jerusalem beslutat att agera på ett nytt sätt. Vi är entusiastiska inför att introducera Kumi Now-projektet för er. Detta projekt kommer som en följd av att vi fortsätter att hålla fast vid principerna för rättvisa, integration och icke-våld som ett svar på den allt svårare situationen i vårt land.
Kumi är ett arameiskt ord som Jesus Kristus använde när han uppväckte den 12-åriga flickan från döden. (Mark 5:21 – 43). Kumi betyder “Res dig upp”. “Kumi Now” speglar att det är viktigt att stå upp och agera när situationen har blivit förfärlig, akut och farlig. Det verkar som om vi nått botten när det gäller det som händer i vårt land. Kumi Now är mer än ett rop. Det är gråten från miljontals människor som söker ett liv med verklig fred och säkerhet. (Se det bifogade bibelstudiet)
Vi önskar bjuda in enskilda människor och organisationer både lokalt och internationellt att delta i Kumi Now-projektet så att vi kan arbeta tillsammans och bli en stark bidragande kraft för att uppnå en rättvis fred.
Tillsammans och med stöd av detta breda nätverk , baserar sig Kumi Now-projektet på tre viktiga principer (värderingar):
1. Inkluderande: alla är välkomna att delta i Kumi Now-projektet.
2. Rättvisa: Kumi Now betoner internationell lag som grunden för att avsluta ockupationen av Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan; en rättvis lösning för de palestinska flyktingarna; och fulla och lika rättigheter för alla israeliska medborgare.
3. Ickevålds-motstånd: Kumi Now är ett åtagande som består i att använda ickevåld som den enda formen av motstånd.

Med dessa principer i åtanke, kommer Kumi Now-projektet varje vecka efter lanseringen lyfta fram arbetet av en organisation som är besluten att arbeta för en rättvis fred i Palestina. Detta kommer att skapa uppmärksamhet och ge information om ett specifiktkt område av orättvisa, genom berättelser och stöd till en kreativ påverkansaktivitet. Målet är inte enbart att väcka uppmärksamhet utan att dessutom utöva press på de mäktiga beslutsfattarna i världen, så att de gör det som krävs för att avsluta ockupationen och skapa en rättvis fred för alla.
Organisationer som deltar i detta projekt utgör en mångfald av palestinska, israeliska och internationella organisationer. De som är en del av denna rörelse kommer att arbeta inom ett brett fält av problem som påverkar palestinskt liv. Det handlar om allt från trosbaserade till sekulära organisationer. Sabeel kommer att rikta sig speciellt till varje organisation med utgångspunkt från deras åtagande i ickevåld, lika rättigheter och respekt för internationell lag.
Den otäcka verkligheten har, utan tvekan, skapat en känsla av hopplöshet för många av vårt folkoch våra vänner. Som jag redan nämnt, tror många att vi har nått botten och att vi inte har någon chans mot de envisa israeliska angriparna. Många är modfällda på grund av det ständigt ökande förtrycket.
För oss på marken, är det mycket tydligt att FN inte har varit kapabelt att genomföra sina egna resolutioner angående det ockuperade Palestina. Å ena sidan ser vi att de flesta länder i världen står upp för det palestinska folket för att stötta dem i bildandet av en palestinsk stat. Å andra sidan verkar FN vara för svagt för att uppbåda den styrka som krävs för att åstadkomma förändring. Dessutom har många organisationer för mänskliga rättigheter, under 70 år visat ett ärligt engagemang för skapandet av en palestinsk stat, ändå har inte detta förverkligats i verkligheten. Vi inser alla att den största stötestenen har varit USA, och FN har inte kunnat kringå eller neutralisera den svårigheten.

På lokal nivå är det uppenbart att Israels regering stadigt rör sig mot den yttersta högern. Dess religiösa fanatism uttrycks i överdriven glupskhet efter palestinsk mark och en ofattbar nivå av rasism riktad mot palestinier. Samtidigt förstår vi att oenigheten i arabvärlden och den inre uppdelningen fortsätter att begränsa och hämma vår effektivitet i kampen för frigörelse.

Trots denna dystra bild, som kan framkalla apati och hopplöshet, väljer Sabeel en annan väg. Inspirerad av palestinsk befrielseteologi, vägrar Sabeel att förlora hoppet och uppmanar sina vänner att förnya sin passion för rättvisa med mod och målmedvetenhet.
Vi vädjar till dig att återuppväcka ditt engagemang och passion för arbetet för rättvisa, med mod och målmedvetenhet i engagemanget med arbetet rättvisa fred och frigörelse genom att ansluta dig till Kumi Now så att vi kan bli en enad global kraft för en rättvis fred.
Så arbetar vi tillsammans för rättvisa genom integration och ickevåld.

Rev. Naim Ateek

Hämta bibelstudie här …

Queridos amigos, colaboradores e colegas defensores,

Saudações de Jerusalém,

Após meses de planejamento, trabalho e colaborações com palestinos, israelenses e estrangeiros, Sabeel Jerusalem está preparado para agir em uma nova maneira. Estamos muito alegres em apresentar nosso novo projeto: Kumi Now! Esse projeto surge enquanto continuamos a aderir aos principios de justiça, inclusão e não violência como a resposta à crescente dificil situação em nosso país.

Kumi é uma palavra em aramaico usada por Jesus Cristo quando Ele ressucitou uma menina de 12 anos (Marcos 5:21-43). Kumi reflete a urgência de erguer-se e agir quando a situação se torna crítica, intensa e perigosa. Quando parece que atingimos o fundo do poço na realidade do nosso país. Kumi Now é mais do que um chamado. É o própio choro de milhões de pessoas que estão buscando paz e segurança genuína em suas vidas. (Ver: Estudo bíblico em anexo).

Gostaríamos de convidar individuos na comunidade local e internacional para que se unam ao projeto Kumi Now e assim trabalhemos juntos, convertendo-nos em uma ação contribuinte forte para alcançar uma paz justa.

Em parceria com essa abrangente rede de apoio, o projeto Kumi Now está fundamentado em três principios essenciais (valores):

 1. Inclusividade: todos são bem vindos para juntar-se ao projeto Kumi Now.
 2. Justiça: Kumi Now enfatiza a lei internacional como base para dissolver a ocupação na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza; uma resolução justa para os refugiados palestinos e, direitos completos e iguais à todos os cidadão de Israel.
 3. Resistência não-violenta: Kumi Now é um compromisso ao uso da não-violência como única forma de resistência.

Com esses princípios em mente, a cada semana seguindo o lançamento inicial, o projeto Kumi Now irá destacar o trabalho de uma das organizações comprometidas ao trabalho por uma paz justa na Palestina. Promoverá a conscientização apresentando informações sobre tópicos especificos relacionados à injustiça através de histórias e proporcionando ações de conscientição criativas, não violentas. O objetivo é não apenas de sensibilizar, mas também exercer pressão sob os poderosos tomadores de decisão do mundo para que assim, possam fazer o correto e necessário para acabar com a ocupação e construir paz justa para todos.

As organizações envolvidas nesse projeto incluem uma combinação diversa de organizações palestinas, israelenses e internacionais. Aqueles que são parte desse movimento irão trabalhar em um grande espectrum de problemas afetando a vida palestina. Abrangendo organizações de cunho regligioso, e do campo secular. Sabeel abordará cada uma das instituições individulamente baseada apenas em seu compromisso a não violência, direitos iguais e respeito pelo Direito Internacional.

Indubitavelmente, a hedionda realidade da situação presente, criou um sentimento de desesperança para muitos de nossos amigos e na população. Como previamente mencionado, muitos acreditam que atingimos o fundo do poço e não existe chance diante do agressor obstidinado que é Israel. Do nível global ao local, muitos estão desanimados com a realidade deteriorada e opressiva.

Para aqueles de nós no solo, é amplamente claro que a Nações Unidas foi incapaz de implementar suas próprias resoluções relacionadas a Palestina ocupada. Por um lado, reconhecemos que a maioria dos países no mudo estão com a população palestina na defesa pelo estabelecimento do Estado da Palestina. Por outro lado, a ONU mostrou-se demasiado fraca para reunir o poder necessário para causar mudança. Ademais, muitas organizações de direitos humanos ao redor do mundo, demonstraram compromisso para criação de um Estado Palestino, mesmo assim, depois de 70 anos, nenhum Estado foi oficialmente materializado. Todos reconhecemos que o maior impedimento tem sido os Estados Unidos da America, e a ONU não foi capaz de driblar ou neutralizar tal dificuldade.

No nível local, é evidente que o governo de Israel está se movendo constantemente para a extrema direita. O fanatismo religioso expressa-se na gula excessiva por terras palestinas e um nível inimaginavél de racismo direcionado aos palestinos. Ao mesmo tempo, reconhecemos a desunião do mundo árabe e, divisões entre palestinos que contoniam a restringir e dificultar nossa efetividade na luta por libertação.

Apesar dessa imagem triste que pode gerar apatia e desesperança, Sabeel opta por um caminho diferente. Inspirados pela teologia de libertação palestina, Sabeel se recusa a perder a esperança e chama nossos amigos para uma renovação de sua paixão por justiça com coragem e determinação. Incitamo-los a reacender seu compromisso com o trabalho por justiça, paz e libertação ao juntar-se Kumi Now, para que possamos nos tornar uma força global em favor da paz justa.

Trabalhando juntos por justiça através da inclusão e não violência.

Rev. Naim Ateek

Baixe o estudo da Bíblia aqui …

Queridos amigos, partidarios y compañeros defensores,

¡Saludos desde Jerusalén!

Después de meses de planificación, trabajo y colaboración con palestinos, israelíes e internacionales, Sabeel se ha movido para actuar de una nueva manera. Nos complace presentarles el proyecto Kumi Now. Este proyecto se produce a medida que continuamos apegándonos a los principios de justicia, inclusión y no violencia como respuesta a la difícil situación en nuestro país.

Kumi es una palabra en arameo utilizada por Jesús Cristo cuando él resucitó una niña de 12 años de la muerte (Marcos 5: 21-43 NRSV). Kumi significa “Levántate”. “Kumi Now” refleja la urgencia de ponerse de pie y actuar cuando la situación se ha vuelto grave, aguda y peligrosa. Parece que hemos tocado fondo en lo que está sucediendo en nuestro país. Kumi Now es más que una llamada. Es el grito de millones de personas que buscan una vida de paz y seguridad. (Ver el estudio bíblico adjunto).

Quisiéramos invitar a individuos y organizaciones locales e internacionales a unirse al proyecto Kumi Now para que podamos trabajar juntos y convertirnos en una fuerza sólida que contribuya a lograr una paz justa.

En asociación con esta amplia red de apoyo, el proyecto Kumi Now está fundado en tres principios esenciales (valores):

 1. Inclusividad: todos pueden unirse al proyecto Kumi Now.
 2. Justicia: Kumi Now enfatiza el derecho internacional como la base para poner fin a la ocupación de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza; una resolución justa para los refugiados palestinos; y derechos plenos e iguales para todos los ciudadanos de Israel.
 3. Resistencia no violenta: Kumi Now es un compromiso con el uso de la no violencia como la única forma de resistencia.

Con estos principios en mente, cada semana después del lanzamiento inicial, el proyecto Kumi Now resaltará el trabajo de una organización que se ha comprometido con el trabajo de buscar la paz justa en Palestina. Aumentará la conciencia brindando información sobre un tema específico de injusticia a través de historias y promoviendo una acción creativa de defensa no violenta. El objetivo no es solo crear conciencia, sino ejercer presión sobre los poderosos responsables de la toma de decisiones del mundo para que hagan lo correcto y pongan fin a la ocupación y construir una paz justa para todos.

Las organizaciones que participan en este proyecto incluyen una combinación diversa de organizaciones palestinas, israelíes e internacionales. Aquellos que son parte de este movimiento trabajarán en una amplia gama de asuntos que afectan la vida palestina. Abarcan desde organizaciones basadas en la fe hasta organizaciones seculares. Sabeel se dirigirá a cada organización individualmente sobre la base de su compromiso con la no violencia, la igualdad de derechos y el respeto por el derecho internacional.

Indubitablemente, la realidad fea de la situación actual ha creado un sentimiento de desesperanza para muchos de nuestros amigos y nuestra gente. Como ya mencioné, muchos creen que hemos llegado al límite y no tenemos ninguna posibilidad ante los obstinados agresores israelíes. Desde los niveles globales hasta los locales, muchos se desaniman ante el deterioro de la realidad opresiva.

Para nosotros que estamos en la base, está ampliamente claro que las Naciones Unidas han sido incapaces de aplicar sus propias resoluciones con respecto a la Palestina ocupada. Por un lado, reconocemos que la mayoría de los países del mundo están juntos con el pueblo palestino para abogar por el establecimiento del estado de Palestina. Por otro lado, la ONU parece demasiado débil para reunir el poder que se necesita para afectar el cambio. Además, muchas organizaciones de derechos humanos en todo el mundo han demostrado un compromiso serio para la creación de un estado palestino, sin embargo, después de 70 años, ningún estado se ha materializado oficialmente. Todos nos damos cuenta de que el mayor obstáculo ha sido Estados Unidos, y la ONU no ha podido eludir o neutralizar esta dificultad.

En el nivel local, es evidente que el gobierno de Israel se mueve constantemente hacia la extrema derecha. Su fanatismo religioso se expresa en una excesiva glotonería por la tierra palestina y un nivel inimaginable de racismo dirigido a los palestinos. Al mismo tiempo, reconocemos que la desunión del mundo árabe y las divisiones internas entre los palestinos continúan restringiendo y obstaculizando nuestra efectividad en la lucha por la liberación.

A pesar de esta imagen sombría que puede engendrar apatía y desesperanza, Sabeel elige un camino diferente. Inspirados por la teología de la liberación palestina, Sabeel se niega a perder la esperanza y llama a nuestros amigos a renovar su pasión por la justicia con coraje y determinación. Le instamos a reavivar su compromiso con el trabajo de justicia, paz y liberación uniéndose a Kumi Now para que podamos convertirnos en una fuerza mundial unida por una paz justa.

Trabajando juntos por la justicia a través de la inclusión y la no violencia

Rev Naim Ateek

Descarga el estudio de la Biblia aquí …

Kumi Now : Présentation du projet reçue le 21.09.2018 de Sabeel Jérusalem.

Chers amis qui soutenez notre engagement et notre plaidoyer, recevez nos salutations de Jérusalem.

Après des mois de réflexion et de travaux avec des Palestiniens, des Israéliens et des internationaux, Sabeel Jérusalem veut agir d’une manière nouvelle. Nous sommes heureux de vous présenter le projet Kumi Now. Il s’inscrit dans notre adhésion aux valeurs de justice, d’inclusion et de non-violence, en réponse à la situation de plus en plus difficile que nous vivons dans notre pays.

Kumi (NdT: Prononcer Koumi en français. Variante : Koum, aussi écrit Qoum) est un mot araméen que Jésus a utilisé quand il a rendu la vie à une fillette de 12 ans (Marc 5.21-43). Kumi veut dire « Lève-toi ! » (NdT : On peut aussi traduire « Debout ! », ou « Réveille-toi !, comme le fait la TOB). Et « Kumi Now » (NdT : « Lève-toi maintenant ! ») exprime l’urgence de se lever pour agir quand la situation est devenue tendue, incertaine, et dangereuse. Ce qui se passe dans notre pays semble bien montrer que nous sommes au plus bas. Kumi Now est, dans ce contexte, plus qu’un simple appel : c’est le cri de millions de gens qui cherchent une vraie vie de paix et de sécurité (cf. l’étude biblique qui suit).

Nous souhaiterions inviter des personnes et des organisations d’ici et d’ailleurs à se joindre au projet Kumi Now pour travailler ensemble et devenir une force œuvrant pour une paix juste. En partenariat avec ce vaste réseau de soutien, le projet Kumi Now veut se construire sur la base de trois valeurs essentielles :

 1. L’inclusivité : nous voulons accueillir vraiment chacun pour la mise en œuvre du projet Kumi Now.
 2. La justice : Kumi Now insiste sur le droit international comme fondement pour mettre un terme à l’occupation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la Bande de Gaza, une solution juste pour les réfugiés palestiniens, et des droits partagés et égaux pour tous les citoyens d’Israël.
 1. Une résistance non violente : Kumi Now est un engagement à recourir à la non-violence comme unique moyen de résistance.

En nous laissant guider par ces valeurs, chaque semaine après la mise en route du projet, Kumi Now présentera le travail d’une association qui s’engage en faveur d’une paix juste en Palestine. Ce sera un travail de sensibilisation par le biais d’une information sur des cas particuliers d’injustice, avec des récits et la proposition d’actions de plaidoyer créatives et non violentes. Le but n’est pas seulement de sensibiliser mais aussi d’exercer des pressions sur les grands décideurs de ce monde, dans l’objectif de faire ce qui sera nécessaire pour mettre fin à l’occupation et établir une paix juste pour tous.

Pour ce faire, nous prévoyons diverses formes de coordinations entre des organisations palestiniennes, israéliennes et internationales, d’inspiration religieuse ou laïque, sur toute une palette de sujets qui touchent à la vie palestinienne. Sabeel prendra contact individuellement avec chacune de ces organisations, toujours sur la base de ses engagements en faveur de la non-violence, de l’égalité des droits et de la prise en compte du droit international.

Il ne fait aucun doute que l’atroce réalité de la situation présente a créé chez beaucoup des nôtres et chez beaucoup de nos amis un sentiment de désespoir. Comme dit, beaucoup ont le moral à zéro et sont persuadés qu’il n’y a plus rien à espérer face à l’obstination des agresseurs israéliens. La dégradation du climat d’oppression que nous vivons en a découragé beaucoup, à tous les niveaux.

Pour nous qui vivons sur place, il est devenu évident que les Nations Unies ont été incapables de mettre en œuvre leurs propres résolutions sur la Palestine occupée. D’un côté, force est de reconnaître que la plupart des pays se tiennent à nos côtés en promouvant l’établissement de l’État de Palestine, de l’autre les Nations Unies semblent incapables de trouver l’énergie nécessaire pour faire advenir un changement. Par ailleurs beaucoup d’organisations de défense des droits humains, partout dans le monde, se sont sérieusement engagées en faveur de la création d’un État de Palestine, mais cela fait 70 ans maintenant et cet État n’existe toujours pas. Nous sommes tous conscients que ce sont les États-Unis qui ont constitué le plus grand obstacle, mais les Nations unies ont été incapables de contourner ou de neutraliser cet obstacle.

Localement il est évident que le gouvernement israélien glisse de plus en plus vers l’extrême droite. Son fanatisme religieux s’exprime dans une voracité excessive de terres palestiniennes et dans un degré inimaginable de racisme envers les Palestiniens. En même temps, force est de reconnaître que les désaccords du monde arabe et les divisions internes des Palestiniens ne font que diminuer voire empêcher notre propre efficacité dans la lutte pour la libération.

Et pourtant, malgré ce constat lugubre qui pourrait mener à l’apathie et au désespoir, Sabeel choisit un autre chemin. Inspirée par la théologie palestinienne de la libération, Sabeel refuse de perdre tout espoir et appelle ses amis à renouveler avec courage et détermination leur passion pour la justice. Nous vous demandons de donner un nouvel élan à votre engagement en faveur de la justice, de la paix et de la libération en rejoignant Kumi Now pour en faire une force mondiale et unie en faveur d’une paix juste.

Travaillons ensemble pour la justice, inclusivement et sans violence !

Étude biblique Kumi Now (télécharger ici)

Liebe Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer und Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

Als Antwort auf unsere gegenwärtige Situation und im Festhalten an unseren Prinzipien von Gerechtigkeit, Inklusion und Gewaltlosigkeit, hat Sabeel sich zum Handeln entschieden. Nach Monaten der Zusammenarbeit mit lokalen Palästinensern, Israelis und internationalen Personen, ist Sabeel begeistert, das Kumi Projekt (sich zu erheben) zu beginnen. Wir möchten lokale und internationale Personen und Organisationen auffordern, in das Kumi Projekt einzutreten, um als eine vereinigte Macht zu arbeiten, wie wir dieses Projekt beginnen.

Die hässliche Realität der gegenwärtigen Situation hat ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit für viele Palästinenser verursacht. Bei unserem Versuch, in Anbetracht der Unterdrückung standzuhalten, glauben viele, dass wir keine Erfolgsaussicht haben und meinen so wie es tatsächlich ist, dass wir den Tiefpunkt erreicht haben. Von globaler zu lokaler Ebene, werden wir von der gegenwärtigen Realität entmutigt.

 • Zuerst, auf höchster Ebene weisen die Vereinten Nationen fährt nach, dass sie nicht fähig oder bereit sind ihre eigenen Resolutionen anzuwenden, wenn es um Palästina geht, noch sind sie in der Lage, neue Resolutionen zu verabschieden um die palästinensischen Bevölkerungen zu schützen die der militärischem Besatzung leben , ohne durch ein Veto aus den Vereinigten Staaten blockiert zu werden.
 • Zweitens haben die großen Player der Völkergemeinschaft, die Europäische Union, das Vereinigtes Königreich, China und Russland, keinen wirklich politischen Willen gezeigt, den Palästinensern zu helfen um ihre Rechte zu erreichen.
 • Drittes, heute betrachte sich die Vereinigten Staaten von Amerika als die Supermacht in der Welt, missachten aber internationales Recht und ignorieren den Aufruf für die palästinensische Rechte einzustehen. Sowohl die Demokraten, als auch die republikanische Regierung haben versäumt, sich für Gerechtigkeit und einen anhaltenden Frieden im Land einzutreten.
 •  Viertens, Israel ist ein Gefangener seiner eigenen Ängste und fundamentalistischer Ansichten geworden.
 • Fünftes, wir Palästinenser fühlen uns, was in der arabischen Welt geschieht, überfordert. Vom Fallen des arabischen Frühlings, wahre und anhaltender Reformen zu bringen, den eskalierenden konfessionellen Kriegen, die Missachtung der Menschenrechte, das Anwachsen des religiösen Extremismus, erwarten wir keine Hilfe von unseren arabischen Brüdern und Schwestern.
 • Sechstens, wir erleben den Mangel wahrhaftiger Koordinierung zwischen Menschenrechtsorganisationen in Palästina, Israel und rund um die Welt, die einen klaren Friedensplan entwickeln, so dass eine Lösung auf der Basis von Gerechtigkeit und internationalem Recht erreicht wird.
 • Zuletzt haben die internen Parteien und Auseinandersetzungen unter den Palästinensern unsere Fähigkeit, als Vereinigte zu widerstehen behindert. Diese Parteien haben unseren Widerstand nicht nur gebrochen, sie haben auch unseren Geist gebrochen und bringen uns in Anbetracht der Unterdrückung dazu, uns völlig hilflos zu fühlen.

Trotz der vielen Gründe für Hoffnungslosigkeit, Sabeel, dass durch die palästinensische Befreiungstheologie inspiriert ist, und besonders durch eine Bibelstudie über Mark 5:21-43, sagt, das als Volk auf den Rändern aufzugeben, keine Option ist.

In Partnerschaft mit diesem breiten Netz der Unterstützung ist das Kumi Projekt auf diesen drei Werten gegründet:

 1. Inklusivität: jeder ist willkommen, um sich der Bewegung anzuschließen.
 2. Gerechtigkeit: auf internationales Recht basierend, ein Ende der Besatzung (einschließlich Gaza, der Westbank und des Ostjerusalems), das Recht auf Rückkehr und gleiche Rechte für alle als Bürger in Israel.
 3. gewaltloser Widerstand: ein Engagement der Gewaltlosigkeit, als die einzige Form des Widerstands zu verwenden.

Mit diesen Prinzipien im Sinn beginnt jede Woche, nach dem Eröffnungsdatum. Das Kumi Projekt will andere engagierte Organisation bekannt machen, die ein Bewusstsein zu bestimmten Angelegenheiten in israelischem Palästina liefern können. Sie durch die Geschichten über Vorfälle der Ungerechtigkeit zu informieren, die zu kreative gewaltlose Aktionen motiviert. Unser Ziel ist, ein Bewusstsein für Palästina zu entwickeln und Druck auf die mächtigen Entscheider der Welt auszuüben, um zu tun was richtig ist, um die Besatzung zu beenden, um jetzt Frieden zu schaffen.

An diesem Projekt nehmen Organisationen teil, die unterschiedliche Zuggange zu palästinensischen, israelischen und internationalen Organisationen haben. Diejenigen, die ein Teil dieser palästinensische internationalen Solidaritätsbewegung sind, arbeiten auf einem breiten Bereich von Themen, die die Palästinenser betreffen, eine Spanne von glaubensbasierten zu säkularen Organisationen. Sabeel spricht jede Organisation individuell aufgrund ihres Engagements für Gewaltlosigkeit, gleiche Rechte und Achtung vor internationalem Recht, an.

Zu dieser Zeit möchten wir eine globale Einladung an alle um Gerechtigkeit besorgten Personen und Organisationen aussprechen um das Kumi Projekt zu unterstützen und daran teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, das Kumi Projekt als eine globale Kraft zu beginnen, um die Besatzung zu beenden.

Arbeiten für Gerechtigkeit, durch einen Zusammenschluss und Gewaltlosigkeit,

Rev. Naim Ateek

 

Kumi Bibelstudie Hier herunterladen

חברים יקרים, תומכים ושותפים להגברת המודעות,

בתגובה למצבינו הנוכחי שלנו ומתוך צידוד בעקרונותינו; צדק, קבלת האחר ואי-אלימות, החליט ארגון הסאביל  לפעול. אחרי מספר חודשים של שיתוף פעולה עם מקומיים פלסטינים וישראלים ונוסף פעילים בינלאומיים, סאביל מבקש להציג את הפרויקט ‘קומי עכשיו’. אנחנו מעוניינים להזמין אנשים ונשים, מקומיים ובינלאומיים וכן ארגונים שונים  להצטרף לפרויקט זה כדי לעבוד יחד על מנת לממש אותו במהלך הסתיו.

המציאות הנוראית הנוכחית יוצרת תחושה של חוסר אונים עבור פלסטינים רבים. בניסיוננו לעמוד בנחישות בפני הדיכוי, רבים מאמינים שאין לנו סיכוי להצליח ומרגישים בצדק שהגענו לתהום שאין גרוע ממנה, הרמה הגלובלית למקומית כאחד מצב ייאוש  כתוצאה ממה שקורה סביבנו

הן במישור הגבוהה ביותר, קיים חוסר תיאום בין ארגון האומות המאוחדות, הגורמים הראשיים והמעצמות בקהילה הבינלאומית ובין ארגוני זכויות האדם ברחבי העולם. אלו הרוצים לעזור לפלסטינים להגיע לכך שזכויותיהם יכובדו וליישם פתרון שוחר שלום המבוסס על צדק ועל החוק הבינלאומי מנועים מלעשות כן. ברמה הלאומית, אנו חווים שמנגנוני השלטון של ארה”ב מתעלמים באופן שיטתי מהקריאה לשמירה על זכויות הפלסטינים. אנו צופים כיצד המדיניות של ישראל הופכת ימנית יותר ויותר, לכודה בפחדיה וקנאית לפולחן אלילי הביטחון והארץ. ברמה האזורית והמקומית, אנו מכירים בחוסר האחדות בעולם הערבי ובמחלוקות הפנימיות בקרב הפלסטינים בינם לבין עצמם ובכך שאלו גורמים המגבילים את יכולתנו להתנגד כעם מאוחד.

על אף הגורמים המובלים לחוסר האונים תחושתנו בסאביל היא שהרמת הידיים כעם אינם מקובלת , אנו שואבים השראה מתיאולוגית השחרור הפלסטינית ובמיוחד מתוך קריאה בברית החדשה; מרקוס ה’ 21-43 (http://new.org.il/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94/)

פרויקט קומי, מתוך שיתוף פעולה עם רשת תמיכה רחבה זו, מבוסס על שלושת הערכים להלן:

 1. קבלה: כל אדם מוזמן להתקבל ולהצטרף לתנועה.
 2. צדק: מבוסס על החוק הבינלאומי, סיום הכיבוש (כולל עזה, הגדה המערבית ומזרח ירושלים), זכות השיבה ושוויון זכויות לכל אזרחי ישראל.
 3. התנגדות לא אלימה: מחויבות לפעול ולהתנגד בדרכי נועם ושלום .

מתוך עקרונות אלו, בכל שבוע החל מתאריך יציאת  הפרויקט ‘קומי עכשיו’ לדרך  יתמקד בארגונים שונים הפועלים כדי להגביר מודעות בנושאים ישראלים-פלסטינים, יספק מידע נקודתי על אי-צדק דרך סיפורים אישיים ויעודד דרכי פעולה יצירתיות וללא אלימות. מטרתנו היא לעורר את דעת הקהל על פלסטין וישראל ולהפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות לעשות את הדבר הנכון כדי לסיים את הכיבוש ולכונן שלום צודק.

משתתפי הפרויקט הם מגוון של ארגונים פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים. אלו הלוקחים חלק בתנועה הסולידרית הבינלאומית עם הפלסטינים פועלים במגוון נושאים המשפיעים על הפלסטינים וכוללים ארגונים דתיים וחילוניים. “סאביל”  יצר קשר עם כל אחד ואחד מהארגונים הללו על בסיס מחויבותם לאי-אלימות, שוויון זכויות וכיבוד החוק הבינלאומי.

כעת אנו מעוניינים להזמין אנשים  וארגונים ברחבי העולם שצדק בראש מעייניהם לתמוך בפרויקט ‘קומי עכשיו’ ולהצטרף אלינו. אנו מצפים בכיליון עיניים לממש את פרויקט ‘קומי עכשיו’ ככוח גלובלי מאוחד לסיום הכיבוש בסתיו זה.

פועלים למען הצדק תוך קבלת האחר ובדרכי נועם ללא אלימות.

סאביל

נ.ב.

 1. זו הפנייה הציבורית הראשונה של הפרויקט
 2. הפרויקט איננו ממומן
 3. התנועה עדיין פתוחה בפני הארגונים השונים להצטרף. כיום אנו מונים 52 ארגונים. אנא הצטרפו. אתם מוזמנים לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: (יש להוסיף כתובת דוא”ל)

לאחר ההרשמה תקבלו את עלון ההסבר של  “קומי עכשיו “

الأخوة والأخوات الأعزاء،

تحية طيبة وبعد،

بعد أشهر من التخطيط والعمل وعصف الأفكار مع مختلف الجهات المعنية، واستجابة للتحديات التي تعصف بشعبنا الفلسطيني، قرر مركز السبيل المسكوني للاهوت التحرر في القدس إطلاق مبادرة “قومي انهضي“. يستند هذا المشروع الجديد على مبادئ العدالة والوحدة الوطنية، والمقاومة السلمية التي التزم بها مركز السبيل منذ تأسيسه عام ١٩٨٩.

تأتي هذه المبادرة رداً على الواقع الحالي الذي يستدعي حراكنا جميعاً، بعيداً عن اليأس والإحباط.

إننا نستلهم تعاليم سيدنا يسوع المسيح، فنتأمل في حادثة الرجل الذي جاء يطلب منه أن يشفي ابنته المشرفة على الموت، كما ورد في إنجيل القديس مرقس (٥: ٢١-٤٣). فطَمْأَنه يسوع، وطلب منه ألا يخاف. وسار معه إلى بيته حيث كان الناس يبكون وينتحبون لأن الصبية ماتت. فقال يسوع للجموع: إنها لم تمت. ثم رافق الوالدين حيث كانت الفتاة، وأمرها أن  تنهض قائلاً: “طاليثا قومي”، أي “انهضي يا صبية”، فقامت.

نشعر أن حال شعبنا يشبه حال هذا الرجل الذي كاد يفقد كل أمل في شفاء ابنته. في خضم التحديات العديدة،

ندعو كل امرأة وكل رجل يعاني من الاحتلال أن يقاوم،

ندعو كل فلاح اغتصبت أرضه أن يتحدى،

ندعو كل طالب يعاني من إذلال الحواجز العنصرية أن يرفع رأسه، واثقاً بنفسه وبقدرته على التغيير.

هذه دعوة مفتوحة للمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة للانضمام إلى هذه المبادرة، أملاً بالعمل المشترك لتحقيق التغيير المنشود.

نطلب من شعبنا أن يضع الخوف واليأس جانباً، وأن يتحرك، مؤمناً بالكرامة التي منحه إياها الله، وبحقه في المقاومة السلمية والحرية والعدالة والمساواة.

مبادئ مشروع “قومي انهضي”
١. مبادرة للجميع: “قومي انهضي” هي مبادرة مفتوحة لكل من يؤمن بالحل العادل للشعب الفلسطيني. نرحب بكل من يرغب في التغيير ولا يعلم من أين يبدأ. نأمل أن نعمل سوياً على تحقيق مبادئ هذه المبادرة المفعمة بالأمل.

٢. العدالة: تؤمن مبادرة “قومي انهضي” بأهمية نيل شعبنا حقه في الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. نعتمد على تطبيق مواثيق القانون الدولي كمرجع أساسي لإنهاء الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

٣. المقاومة السلمية: بناء على مبادئ لاهوت التحرر، نؤمن أن المقاومة السلمية هي الطريق الأمثل للحرية وإنهاء الاحتلال.

 آلية عملنا
بعد الافتتاح الرسمي للمشروع، سنختار كل أسبوع مؤسسة تعمل في مجال المقاومة السلمية وحقوق الشعب الفلسطيني ونسلّط الضوء عليها من خلال عرض معلومات عن نشاطاتها، أو اختيار حكايات مستقاة من واقعها اليومي.

بذلك نأمل إيصال صوتنا إلى العالم عبر إعطاء صورة عن واقعنا تحت الاحتلال، وصمودنا اليومي، أملاً بنشرها على قطاع واسع وممارسة الضغط على صنّاع القرار لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل والعادل.

سيشارك في هذه المبادرة مؤسسات فلسطينية وعالمية، وسنعرض أيضاً تجارب بعض المؤسسات الاسرائيلية المناهضة للاحتلال و/أو المعارضة للفكر الصهيوني. ستتطرق المؤسسات إلى قضايا متنوعة تؤثر على حياتنا اليومية، وسنختار مؤسسات ذات خلفية دينية وعلمانية على حد سواء. سيتواصل مركز السبيل مع كل مؤسسة بشكل فردي، وسنختار المؤسسات بناء على مدى التزامها بحقوق شعبنا الفلسطيني والقانون الدولي والمقاومة السلمية.

مما لا شك فيه أن هناك موجة من الإحباط العام نتيجة لواقعنا المرير وتحديات المرحلة.  يشعر الكثيرون أننا ربما وصلنا إلى الهاوية، وأن كافة الأبواب تبدو موصدة أمام الصمت الدولي والعربي، والانتهاكات الاسرائيلية اليومية بما في ذلك الحصار على غزة، وسياسة التطهير العرقي في البلاد، والجدار الذي أخذ يبدو وكأنه يسد كل الأفق.

يؤسفنا أن نضيف بأن كثيرين فقدوا ثقتهم بالأمم المتحدة، بعد أن أثبتت عجزها عن تطبيق قراراتها المتعلقة بالشعب الفلسطيني. هذا على الرغم من ارتفاع الوعي العالمي حول القضية الفلسطينية، وزيادة التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال. وفي الواقع نرى تضامن عدة مؤسسات حول العالم، بما في ذلك بعض المؤسسات اليهودية غير الصهيونية في الشتات، مع شعبنا وحقنا في الحرية والمساواة. نعلم أيضاً أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق ذلك هي الولايات المتحدة، التي للأسف خذلت الشعب الفلسطيني مرة تلو الأخرى، وشكلت حجر عثرة أمام تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار ترامب الأخير بنقل السفارة الإسرائيلية إلى مدينة القدس المحتلة.

يعاني شعبنا يوماً بعد يوم من سياسات الاحتلال التي أصبحت أكثر فأكثر تحت قبضة اليمين الاسرائيلي المتشدد الذي يدعو جهارة إلى الاستيطان والتطهير العرقي، ويخرج يوماً بعد يوم بقوانين عنصرية متطرفة. يضاف إلى ذلك  الصراعات الإقليمية والعربية والانقسام الداخلي الفلسطيني.

على الرغم من الواقع الشائك، يؤمن مركز السبيل بأن “حنظلة” الشعب الفلسطيني لا يقف يائسًا متفرجًا، بل هو يزدري بالأقوياء وحلولهم الظالمة، وسيكبر حتى يستعيد كامل كرامته ووطنه. أرضنا الفلسطينية حية بترابها وزيتونها وتينها، وصبّارنا لا يتجرع المرّ فقط، بل يحمل ثماراً حلوة أيضاً. نؤمن أن مقاومتنا لا تكتمل بالكلام والشعارات بل بالعمل والحق.

ندعوكم إلى الانضمام إلى مبادرة “قومي انهضي” بهدف الخروج باستراتيجيات جديدة أكثر تأثيراً ووعياً للواقع. يمكننا العمل المشترك للتحرر من أغلال الفصل العنصري والعنف والاضطهاد عبر رؤية قائمة على التضامن والتكامل والتحرر والمقاومة السلمية.

يداً بيد نحو الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الانسانية.

القس نعيم عتيق

درس الإنجيل