Welcome to Kumi Now!

As we launch this week take time to read the Launch Manual below. We are also launching the documentary film ‘Broken’ which can be viewed here.

Launch Manual

Welcome to Kumi Now. It’s time to Rise Up!

 

Follow these steps to get involved in the Kumi Now initiative:

 1. What is Kumi Now? To find out more about this initiative and how it began, please read the Invitation to Kumi Now.
  • If you’re interested in learning about the theological basis for the Kumi Now initiative, we encourage you to read through our Bible Study on Mark 5:21-43. In this story, Jesus calls a little girl believed to be dead to Kumi or Rise Up.
 2. To stay up-to-date on all that is happening within this initiative, you can access and follow along with Kumi Now on our website KumiNow.com.
 3. Let us get to know you! Visit KumiNow.com to register online in case of Kumi emergencies where we need to send out information as quick as possible. Registration also helps us to see where our Kumi activists are working around the world.
 4. What does a typical Kumi Now week look like? Follow the Kumi Calendar and stay up-to-date in participating in our weekly Kumi Actions.
  • Kumi Now will be highlighting a different organization working to end the occupation in Palestine and focusing on a particular issue of injustice. We will be sharing stories of those experiencing these struggles first hand, providing a piece of literature from around the world, and listing additional resources to help you learn more about the issue or organization.
  • Kumi Now becomes an active and creative movement through its weekly Kumi Actions, which aim to use a unique nonviolent tactic to spread awareness and share facts on the ground of the situation in Palestine-Israel, put pressure on the powerful decision makers of the world, or build community both locally and globally among activists. You can engage in the Kumi Action individually or communally!
  • Entry sections include: Organization, Topic, Story, Kumi Action, Literature, and Additional Resources.
 5. How to organize:
  • As an individual, you can find ways to multiply your impact!
 6. Regularly review the Planning Ahead section, which provides a brief introduction to upcoming Kumi Actions or special events that may need extra planning.
 7. Make a Kumi Commitment! It takes about one hour a week to read the weekly Kumi entry and engage in the Kumi Action. How many times a month can you commit to Kumi?
  • Your Kumi Commitment: “I will devote ___ hours a week to peace in Palestine and Israel!” Enter your commitment on this document.
 8. Are you on the internet or social media? Plug in and engage with Kumi Now online! If not, ask a friend to help you publicize your activism through email or other forums.
 9. As a community, you can make your voices heard by collaborating creatively!
  • Gather a small group of active individuals. We recommend groups no larger than twelve people. Within your Kumi Community, delegate or rotate between leadership roles: social media, small group facilitator, logistics, Kumi entry reader, Kumi Action organizer, etc. Develop a code of conduct among your Kumi Community.
  • Set up a meeting space for your Kumi Community to gather at a local cafe, place of worship, or school’s common space. Agree on a suitable time for your Kumi Community to meet regularly in this location.
  • Make a Kumi Commitment! Study the weekly Kumi entries and discuss the ways you as a group can engage with or commit to the Kumi Actions.
  • Would you enjoy being a Kumi City organizer? Let us know by emailing kumicity@kuminow.com and we can connect you with others in your area!
  • Make sure your group is active on social media! At your first Kumi Community meeting, dedicate time to updating individuals on different opportunities to publicize your actions on social media. Get creative in inviting your extended community to join Kumi Now.
 10. Spread the word about Kumi Now! Reach out to family members, friends, places of worship, clubs, schools, universities, activist groups, and more. Share this manual with those you invite and direct them to the Kumi Now webpage to learn more about this initiative.
  • Post your Kumi Actions on social media! Get creative: create photo albums, stories, and personal Kumi pages, or ‘Go Live!’ on your social media accounts. Share a link to the current page of the Kumi Now initiative with your posts. Also include the hashtag #KumiNow and the hashtag for the specific Kumi week (e.g. #Kumi48 for the Kumi action during week 48).
 11. A call for Kumi Recruits: We are a liberation theology movement where leadership occurs at a grassroots level. Do you have skills or talents that might be helpful in planning, promoting, protecting, or growing Kumi Now? If you would like to offer gifts in IT management, be a city or country reporter for Kumi Now, film or photograph Kumi Communities near you, translate Kumi entries, or help work in other capacities, please register online and let us know!
 12. Share your ideas and suggestions with us on how to grow Kumi Now so we can share them with others!

 

Get involved, get organized, and spread the word—it’s time to rise up!

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

Kumi Now: Launch manual

Välkommen till Kumi Now – det är tid att resa sig upp!

Följ de här stegen för att delta i Kumi Now-initiativet:

  1. Vad är Kumi Now? För att få veta mer om initiativet och hur det började, läs vårt introduktionsbrev till Kumi Now, du hittar det här: KumiNow.com.
   • Om du är intresserad av att lära dig om den teologiska basen för Kumi Now-initiativet, uppmanar vi dig att läsa i genom vårt bibelstudium kring Mark 5:21-43, som du finner här. I den här berättelsen uppmanar Jesus en liten flicka, som antas vara död att Kumi eller resa sig upp.
  2. För att vara uppdaterad kring allt som händer inom detta initiativ, kan du få tillgång till och följa KumiNow på vår website KumiNow.com. KomiNow finns också tillgänglig i pappersversion om du föredrar det.
  3. Låt oss lära känna dig! Följ den här för att registrera dig online. Vi behöver detta om nödläge uppstår, när vi behöver sända ut information så snabbt som möjligt. Registreringen hjälper oss också att se var våra Kumi-aktivister arbetar runt om i världen.
  4. Hur ser en typisk Kumi-vecka ut? Följ Kumi-kalendern och bli uppdaterad för att kunna delta i veckans Kumi-aktion.
   Kumi Now kommer att lyfta upp en en speciell organisation som arbetar för att stoppa ockupationen i Palestina och fokusera på ett område av orättvisa, som organisationen fokuserar på.Vi kommer att dela förstahandsberättelser från dem som upplever dessa svårigheter erbjuda litteratur från olika delar av världen och lyssna till andra resurser för att hjålpa dig att lära mer om problemet eller organisationen.

    

   • Kumi Now blir en aktiv och kreativ rörelse genom de Kumi-aktioner som händer varje vecka och som har som mål att använda en unik ickevåldstaktik för att sprida uppmärksamhet och fakta från marken om situationen i Palestina-Israel, skapa tryck på makthavarna i världen, eller bygga gemenskap mellan aktivister både lokalt och globalt. Du kan engagera dig i Kumi-aktionen individuellt eller i gemenskap med andra.
   • Inträdessektionerna innehåller: Organisation, ämne, berättlese, Kumiaktion, litteratur och extra resurser
  5. Hur kan man organisera sig?
   • Som en individ du kan alltid månfaldiga din påverkan!
    • Läs Kumi-kalendern regelbundet, som ger en liten introduction om den kommande månadens Kumi-aktiviteter och speciella händelser som kräver extra planering.
    • gör en Kumi-överenskommelse!
     Det tar ungefär en timme i veckan att läsa veckans Kumi entry och engagera dig i en Kumi-aktion. Hur manga gånger i månaden kan du åta dig något för Kumi?
     Mitt Kumi-åtagande: Jag kommer att delta I Kumi __________gånger varje månad.
    • Är du ute på internet och sociala media? Koppa upp dig och engagera dig i Kumi Now online!
     Om inte, be en vän att publicera din activism genom mejl eller andra forum.
   • Som en gemenskap, ni kan göra era röster hörda genom att samarbeta kreativt!
    Samla en liten grupp av aktiva individer, vi hoppas att grupperna inte ska ha fler än 12 deltagare.

 

I er Kumi-grupp; delegera eller rotera mellan ledarskapsroller: sociala medier, ledare för smågrupper, logistik, Kumi-läsare, organisatör av Kumi-aktiviteter etc. Utveckla en uppförandekod i er Kumi- grupp?

   • Bestäm en mötesplats där er Kumi-grupp kan samlas; ett lokalt cafè, en religiös samlingslokal eller lokaler på en skola. Finn en lämplig tid att mötas här regelbundet i Kumi-gruppen.
   • Gör en Kumi-överenskommelse! Studera veckans Kumi-anteckningar och diskutera de vägar ni som grupp kan använda er av eller engagera er i och delta i av Kumi-aktiviter.
   • Skulle du tycka om att vara en organisatör av Kumi City? Låt oss veta det genom mejl till kumicity@kuminow.com och vi later dig komma I kontakt med andra I din närhet!
   • Försäkra dig om att din grupp är aktiv på sociala medier. Först av allt i möten i Kumi-communityn. Avsätt tid för att uppdatera individer om olika möjligheter att publicera era actioner i sociala medier. Utveckla kreativa sätt att inbjuda era vidare kretsar att delta i Kumi Now.
  1. Sprid budskapet om Kumi Now!
   Nå ut tll familjemedlemmar, vänner, gudstjänster, klubbar, skolor, universitet, medmera. Dela den här manualen med dem du inbjuder och inbjud och dirigera dem till Kumi Now-webbsidan för att få mer information om initiative.

Lägg upp dina Kumi.aktivitetr på sociala medier! Bli kreativ: Skapa fotoalbum, berättelser och personliga Kumisidor, eller “Kör på” på dina egna konton på sociala medier.

 • Ett upprop om nya Kumi-medlemmarVi är en teologisk befrielserörelse, där ledarskapet finns på grärotsnivå. Har du kunskaper eller begåvning som kan hjälpa till vid planering, promoting, att skydda och hjälpa Kumi Now att växa. Om du skulle bidra med kunskaper i att hantera IT, bli en stads- eller landsreporter för Kumi Now, filma Kumigrupper nära dig, översätta Kumibrev, eller hjälpa till med annan kapacitet, registrera dig on line och låt oss veta!
 • Dela dina ideér och förslag med oss om hur Kumi Now kan växa, så att vi kan dela dem med andra.

 

Bli delaktig organisera dig och sprid orden – Det är tid att resa sig upp!

Kumi Now: Manual de Lançamento

Bem-vindo ao Kumi Now – é hora de se levantar!

Siga estes passos para se envolver na iniciativa Kumi Now:

  1. O que é o Kumi Now? Para saber mais sobre essa iniciativa e como ela começou, leia nossa carta de apresentação do Kumi Now, que você pode encontrar aqui: KumiNow.com.
   • e você estiver interessado em aprender sobre a base teológica da iniciativa Kumi Now, nós o incentivamos a ler nosso estudo bíblico em Marcos 5: 21-43, que você pode encontrar aqui. Nesta história, Jesus chama uma menina que acredita estar morta para Kumi ou Levante-se.
  2. Para se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo dentro desta iniciativa, você pode acessar e acompanhar o Kumi Now em nosso site KumiNow.com. O Kumi Now também está disponível em formato impresso para aqueles que preferem uma cópia impressa.
  3. Queremos conhecer você! Siga este link para se registrar on-line no caso de emergências Kumi, quando precisamos enviar informações o mais rápido possível. O registro também nos ajuda a ver onde nossos ativistas Kumi estão trabalhando ao redor do mundo.
  4. Como é uma semana típica de Kumi? Siga o Calendário Kumi e mantenha-se atualizado ao participar das nossas Ações Kumi semanais
  5. Kumi Now estará destacando uma organização diferente que trabalha para acabar com a ocupação na Palestina e se concentrar em uma questão particular de injustiça. Estaremos compartilhando histórias de pessoas que experimentam essas lutas em primeira mão, fornecendo uma literatura de todo o mundo e listando recursos adicionais para ajudá-lo a aprender mais sobre o assunto ou organização.
   • Kumi Now torna-se um movimento ativo e criativo através de suas ações semanais Kumi, que visam usar uma tática não violenta única para difundir a consciência e compartilhar fatos sobre a situação na Palestina-Israel, colocar pressão sobre os poderosos tomadores de decisão do mundo, ou construir comunidade local e globalmente entre os ativistas. Você pode participar da Ação Kumi individualmente ou em comunidade!
   • As seções de ingresso incluem: Organização, Tópico, História, Ação Kumi, Literatura e Recursos Adicionais.
  6. Como organizar:
   • Como indivíduo, você pode encontrar maneiras de multiplicar seu impacto! Leia regularmente o Calendário Kumi, que fornece uma breve introdução às Ações Kumi do próximo mês ou eventos especiais que podem exigir planejamento extra.
    • Faça um compromisso Kumi! Demora cerca de uma hora por semana para ler a entrada semanal do Kumi e participar da Ação Kumi. Quantas vezes por mês você pode se comprometer com Kumi?
  7. Seu Compromisso Kumi: “Eu vou Kumi ___ vezes por mês!”
   • Você está na internet ou na mídia social? Conecte-se e interaja com o Kumi Now online! Se não, peça a um amigo para ajudá-lo a divulgar seu ativismo por e-mail ou outros fóruns.
   • Como uma comunidade, você pode fazer suas vozes ouvidas colaborando de forma criativa!
  8. Reúna um pequeno grupo de indivíduos ativos com a esperança de que os grupos não sejam maiores que doze pessoas. Dentro da sua Comunidade Kumi, delegue ou alterne entre funções de liderança: mídias sociais, facilitador de pequenos grupos, logística, leitor de entradas Kumi, organizador de Ações Kumi, etc. Desenvolva um código de conduta entre sua Comunidade Kumi.
   • Configure um espaço de reunião para a sua Comunidade Kumi se reunir em um café local, local de culto ou espaço comum da escola. Concorde com um horário adequado para a sua Comunidade Kumi se reunir regularmente neste local.
   • Faça um compromisso Kumi! Estude as entradas semanais do Kumi e discuta as maneiras pelas quais você, como grupo, pode se envolver ou se comprometer com as Ações do Kumi.
   • Você gostaria de ser um organizador da cidade de Kumi? Deixe-nos saber enviando um e-mail para kumicity@kuminow.com e podemos conectá-lo a outras pessoas na sua área!
   • Certifique-se de que o seu grupo esteja ativo nas redes sociais! Em sua primeira reunião na Comunidade Kumi, dedique tempo para atualizar os indivíduos sobre diferentes oportunidades de divulgar suas ações nas mídias sociais. Seja criativo ao convidar sua comunidade estendida para participar do Kumi Now.
  9. Espalhe a palavra sobre Kumi Now! Entre em contato com familiares, amigos, locais de culto, clubes, escolas, universidades, grupos ativistas e muito mais. Compartilhe este manual com os convidados e direcione-os para a página do Kumi Now para saber mais sobre essa iniciativa.
  10. Publique o seu Kumi Ações nas redes sociais! Seja criativo: crie álbuns de fotos, histórias e páginas pessoais da Kumi ou “Go Live!” Em suas contas de mídia social. Compartilhe um link para a página atual da iniciativa Kumi Now com suas postagens. Inclua também a hashtag #KumiNow e a hashtag da semana Kumi específica (por exemplo, # Kumi33 para a ação Kumi durante a semana 33).
  11. Uma chamada para recrutamento Kumi:
   Somos um movimento de teologia da libertação onde a liderança ocorre em nível de base. Você tem habilidades ou talentos que podem ser úteis no planejamento, promoção, proteção ou crescimento do Kumi Now? Se você gostaria de oferecer dons em gerenciamento de TI, ser um repórter da cidade ou país para Kumi Now, filmar ou fotografar comunidades Kumi perto de você, traduzir entradas Kumi ou ajudar a trabalhar em outras funções, registre-se online e informe-nos!
  12. Compartilhe suas idéias e sugestões conosco sobre como desenvolver o Kumi Now para que possamos compartilhá-las com outras pessoas!

Envolva-se, organize-se e espalhe a palavra – é hora de se levantar!

Kumi Now: Launch Manual

Welcome to Kumi Now – it’s time to Rise Up!

Siga estos pasos para participar en la iniciativa Kumi Now:

  1. ¿Qué es Kumi Now? Para obtener más información sobre esta iniciativa y cómo comenzó, lea nuestra carta de presentación de Kumi Now, que puede encontrar aquí: KumiNow.com.
   • Si está interesado en conocer la base teológica de la iniciativa Kumi Now, lo invitamos a leer nuestro estudio bíblico sobre Marcos 5: 21-43, que puede encontrar aqui . En esta historia, Jesús llama a una niña que se cree está muerta para Kumi o Levantarse.
  2. Para mantenerse al día con todo lo que sucede dentro de esta iniciativa, puede acceder y seguir a Kumi Now en nuestro sitio web KumiNow.com. Kumi Now también está disponible en formato impreso para aquellos que prefieran una copia impresa.
  3. ¡Déjanos conocerte! Siga este enlace para registrarse en línea en caso de emergencias Kumi donde necesitamos enviar información lo más rápido posible. El registro también nos ayuda a ver dónde están trabajando nuestros activistas Kumi en todo el mundo.
  4. ¿Cómo es una semana típica de Kumi? Siga el Calendario de Kumi y manténgase actualizado al participar en nuestras Acciones semanales de Kumi.
   • Kumi Now destacará una organización diferente que trabaja para terminar la ocupación en Palestina y enfocarse en un tema particular de injusticia. Vamos a compartir historias de aquellos que experimentan estas luchas de primera mano, proporcionando una pieza de literatura de todo el mundo, y enumerando recursos adicionales para ayudarlos a aprender más sobre el tema u organización.
   • Kumi Now se convierte en un movimiento activo y creativo a través de sus Acciones semanales Kumi, que buscan utilizar una táctica no violenta única para difundir la conciencia y compartir hechos sobre la situación en el campo de Palestina-Israel, presionar a los poderosos tomadores de decisiones del mundo, o construir una comunidad local y global entre los activistas. ¡Puedes participar en la Acción Kumi de forma individual o comunitaria!
   • Las secciones de entrada incluyen: organización, tema, historia, acciones Kumi, literatura y recursos adicionales.

How to organize:

 1. As an individual, you can find ways to multiply your impact!
  • Regularly read the Kumi Calendar, which provides a brief introduction to the upcoming month’s Kumi Actions or special events that may need extra planning.
  • Make a Kumi Commitment! It takes about one hour a week to read the weekly Kumi entry and engage in the Kumi Action. How many times a month can you commit to Kumi?
 2. Cómo organizar:
  ¡Como individuo, puedes encontrar maneras de multiplicar tu impacto!

   

  • Lea regularmente el Calendario Kumi, que proporciona una breve introducción a las Acciones Kumi del próximo mes o eventos especiales que pueden
  • ¡Haz un Compromiso Kumi! Toma aproximadamente una hora a la semana para leer la entrada semanal de Kumi y participar en la Acción de Kumi. ¿Cuántas veces al mes puedes comprometerte con Kumi?Tu compromiso con Kumi: “¡Haré Kumi ___ veces al mes!”
  • ¿Estás en la internet o en las redes sociales? ¡Enchúfelo e interactúa con Kumi ahora en línea! De lo contrario, solicite a un amigo que lo ayude a publicitar su activismo a través del correo electrónico u otros foros.
   • Como comunidad, ¡puedes hacer oír tu voz colaborando creativamente!
    Reúna a un pequeño grupo de personas activas con el objetivode que los grupos no tengan más de doce personas. Dentro de tu comunidad Kumi, delega o rota entre roles de liderazgo: redes sociales, facilitador de grupos pequeños, logística, lector de entradas Kumi, organizador de acciones Kumi, etc. Desarrolla un código de conducta entre tu comunidad Kumi.
   • Establezca un espacio de reunión para que su comunidad Kumi se reúna en un café local, lugar de culto o espacio común de la escuela. Elija un momento adecuado para que tu comunidad Kumi se reúna regularmente en esta ubicación.
   • ¡Haz un Compromiso Kumi! Estudia las entradas semanales de Kumi y analiza las formas en que tú, como grupo, puedes participar o comprometerse con las Acciones de Kumi.
   • ¿Te gustaría ser un organizador de la ciudad de Kumi? Háganos saber enviando un correo electrónico a kumicity@kuminow.com y podemos conectarlo con otras personas en su área.
   • ¡Asegúrate de que tu grupo esté activo en las redes sociales! En su primera reunión comunitaria de Kumi, dedique tiempo a actualizar a las personas en diferentes oportunidades para publicitar sus acciones en las redes sociales. Sea creativo al invitar a su comunidad extendida a unirse a Kumi Now
 3. ¡Comparta sobre Kumi Now! Póngase en contacto con familiares, amigos, lugares de culto, clubes, escuelas, universidades, grupos de activistas y más. Comparta este manual con las personas que invite y diríjalos a la página web de Kumi Now para que obtengan más informaciones sobre esta iniciativa.
  ¡Publica tus acciones Kumi en las redes sociales! Sea creativo: cree álbumes de fotos, historias y páginas personales de Kumi, o ¡‘Go Live!’ en sus cuentas de redes sociales. Comparta un enlace a la página actual de la iniciativa Kumi Now con sus publicaciones. También incluya el hashtag #KumiNow y el hashtag para la semana específica de Kumi (por ejemplo, # Kumi33 para la acción de Kumi durante la semana 33).
 4. Una convocatoria para Reclutas de Kumi:
  Somos un movimiento de teología de liberación donde el liderazgo ocurre a nivel de bases encampo. ¿Tiene habilidades o talentos que podrían ser útiles para planificar, promover, proteger o hacer crecer Kumi Now? Si desea ofrecer sus dones en la administración de TI, ser un reportero de ciudad o país para Kumi Now, filmar o fotografiar las comunidades Kumi cercanas a usted, traducir las entradas de Kumi o ayudar a trabajar en otras capacidades, regístrese en línea y ¡avísenos!
 5. ¡Comparta sus ideas y sugerencias con nosotros sobre cómo cultivar Kumi Now para que podamos compartirlas con los demás!

¡Involúcrese, organícese y difunda la palabra, es hora de levantarse!

<xml:lang=”ar”>

قومي: البيان التأسيسي
معاً نحو الحرية والكرامة

نحن واثقون أن المشاركة في هذه المبادرة ستساعك على فهم أفضل للواقع وسيفتح لك الأبواب للتعرف على كثيرين لديهم اهتمامات مشتركة، والخروج من حالة اليأس الفردي إلى العمل على التغيير.

للانضمام إلى مبادرة “قومي” يمكن اتباع الخطوات التالية:

١. ما هي مبادرة “قومي؟”
 للتعرف أكثر على المبادرة وكيف انطلقت، يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني KumiNow.com.

 أ. لمعرفة المزيد عن المبادرة من وجهة نظر لاهوتية، ننصحك بقراءة تفسيرنا لإنجيل مرقس (الآيات ٥: ٢١-٤٣) عبر هذا الرابط.

٢. كيف أتابع فعاليات المبادرة؟
 يمكن زيارة موقعنا على الإنترنت KumiNow.com أو تصفح النشرة المطبوعة الخاصة بالمبادرة عبر التواصل معنا لمعرفة المزيد.

٣. أنا معني بالمشاركة في نشاطاتكم. ماذا أفعل؟
يمكن زيارة هذا الرابط للانضمام والتسجيل أون لاين لمتابعتنا والحصول على المزيد من المعلومات حول نشاطاتنا.

٤. كيف أعرف برنامج العمل الأسبوعي؟
يمكن متابعتنا أون لاين لمعرفة المزيد والمشاركة في النشاطات المقبلة.

أ). كل أسبوع، تسلط حركة “قومي” الضوء على مؤسسة أو مبادرة محلية أو دولية مختصة بحقوق الإنسان والمقاومة السلمية في السياق الفلسطيني. عبر متابعتنا، يمكن التعرف أكثر على بعض التجارب والشهادات. وسنساعدك على تصفح بعض الأدبيات والمراجع التي تساعد على رفع الوعي حول حقيقة ما يدور في البلاد. نعتبر المبادرة فرصة أيضاً لتعزيز أطر التعاون بين مختلف النشطاء الذين يؤمنون بمبادئ المبادرة. يمكنك المشاركة بشكل فردي أو من خلال مؤسسة. نأمل أن نساهم في إيصال صوتنا إلى صنّاع القرار، وأن نعمل يداً بيد على الحراك الحقيقي.

ب). أبرز المحاور: يتضمن ذلك: موضوع الأسبوع، ووصف كل مؤسسة وطبيعة حراكها، واستراتيجيات متعلقة بالحراك السلمي، وبعض الأدبيات ذات العلاقة والمصادر والمراجع الإضافية.

٥. كيف أشارك في نشاطاتكم؟
للاشتراك في المبادرة، ننصحك بالتالي:
أ). تسجيل نفسك ومتابعة أجندة نشاطاتنا أون لاين لأخذ فكرة عن النشاطات المقبلة.

ب). إذا أردت زيادة التأثير، ننصحك بإمضاء ما لا يقل عن ساعة أسبوعياً للمطالعة والمشاركة. طبعاً يعتمد ذلك على طبيعة وقتك والتزاماتك.
مستعد/ة للمشاركة في مبادرة “قومي”؟ كم ساعة في الأسبوع؟.
ج). متابعة صفحة “قومي” على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضاً التواصل معنا عبر موقعنا أو عبر الايميل للتعرف على فعالياتنا أو قراءة نشرتنا الورقية.

د). نؤمن أن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل! يمكنك بدء مجموعة من النشطاء لا تتعدى الـ ١٢ شخصاً.

 • محاولة توزيع الأدوار في ما بينكم: مثلاً تعيين من سيتولى صفحات التواصل الاجتماعي، وفعاليات “قومي”، وميسر/ة الجلسات، ومن سيدون الملاحظات… حاولوا أيضاً صياغة بعض المبادئ التي توجه مجموعتكم مثل: احترام الآخرين، الشفافية، الخ.
 • التفكير بمكان وتوقيت منتظم يمكنكم الاجتماع فيه لعقد اللقاءات المتعلقة بمبادرة قومي.
 • الالتزام بالنشاطات. يمكن البدء بمراجعة مختلف المحاور الصادرة عن المبادرة خلال الأسبوع، والنشاطات ذات العلاقة.
 • التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن مشاركة النشاطات التي تتم باسم “قومي” منذ الاجتماع الأول، ليتسنى لمختلف الأعضاء والمعنيين التعرف عليها، والترويج لها في بلدك لزيادة الأعضاء.
 • للمشاركة في نشاطات “قومي”، وللتواصل مع نشطاء آخرين من المبادرة في بلدك، يمكنك مراسلتنا على إيميل: kumicity@kuminow.com.

٦. كيف يمكن أن أساهم في الترويج لنشاطات “قومي”؟
يمكن إيجاد طرق خلاقة لزيادة الأعضاء المشاركين من بلدك أو منطقة سكنك.

 • نشر رسالة “قومي”. يمكن البدء بأفراد عائلتك وأصدقائك وأماكن العبادة، والنوادي والمدارس والجامعات والنشطاء وغيرهم. يمكن مشاركة هذا المنشور معهم وتوجيههم إلى موقع “قومي” ليتسنى لهم معرفة المزيد عن المبادرة.
 • مشاركة نشاطات “قومي” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن اتباع أساليب إبداعية وصادقة وممتعة مثل مشاركة أحداث أو قصص معينة، ونشر بعض الصور، وعمل أفلام قصيرة أو بث حي عبر صفحة التواصل الاجتماعي، وعمل روابط ومشاركتها على صفحتك. يمكن أيضاً استخدام هاشتاغ kuminow# مع ذكر رقم الأسبوع (مثلاً #Kumi33).

دعوة مفتوحة للراغبين في الانضمام إلى حركة “قومي”
إننا حركة لاهوت تحرر يقودها الأفراد والمجتمعات المحلية. إذا كانت لديك مهارات في التخطيط/الترويج/تقنية المعلومات/الكتابة/التصوير… وكانت لديك رغبة في المشاركة وكنت على اقتناع بمبادئ المبادرة، يمكن التطوع بعدة أشكال. من ذلك عمل صور لنشاطات المبادرة القريبة منك وتحميلها على الانترنت، أو ترجمة معلومات عن المبادرة إلى لغتك بالاستشارة مع طاقم الفريق. شاركنا/شاركينا اقتراحاتك على موقعنا.

 س
“قومي” معاً نحو الحرية والكرامة،

                                                                          مركز السبيل المسكوني

 للاهوت التحرر في القدس

Kumi jetzt: Einführung

Willkommen bei Kumi – es ist Zeit, sich zu erheben!

Folgen Sie diese Schritte, um an der Kumi Initiative teilzunehmen

  1. Was ist „Kumi jetzt“? Um mehr Information über diese Initiative zu erhalten, lesen Sie bitte unserem „Kumi jetzt“ Einführungsbrief, den Sie hier finden können: www.KumiNow.com
   • Wenn Sie daran interessiert sind, die theologische Basis für die „Kumi jetzt“ Initiative kennenzulernen, ermutigen wir Sie unsere Bibelstudie über Mark 5,21-43 zu lesen, die Sie hier finden. In dieser Geschichte spricht Jesus ein kleines Mädchen an, wovon auszugehen war, dass es tot ist: Kumi oder stehe auf.
  2. Um auf allen Geschehnissen die innerhalb dieser Initiative aktuell zu bleiben, können Sie auf unserer Website www.KumiNow.com alles weiterverfolgen. „Kumi jetzt“ ist auch als Druckformat verfügbar, für die, die einen Ausdruck bevorzugen.
  3. Lassen Sie uns Sie kennen lernen! Folgen Sie diesem Link, um sich bei dringenden Fällen bei Kumi anzumelden, damit wir wissen, wohin wir Informationen so schnell wie möglich schicken müssen. Die Registrierung hilft uns auch zu sehen, wo unsere Kumi Aktivisten rund um die Welt mitarbeiten.
  4. Wie sieht eine typische Kumi Woche aus? Folgen Sie dem Kumi Kalender und bleiben Sie aktuell an der Teilnehme unserer wöchentlichen Kumi Aktionen.

„Kumi jetzt“ möchte andere Organisation bekannt machen, die für die Beendigung der Besatzung Palästinas sowie sich besonders der Ungerechtigkeit annehmen. Wir möchten Geschichten aus erster Hand mitteilen, von denen die diese Bedrohungen erfahren haben sowie Literatur aus aller Welt liefern und zusätzlichen Ressourcen sammeln, um Ihnen zu helfen mehr über die Aspekte oder Organisation zu lernen.

  1. Kumi wird jetzt durch seine wöchentlichen Kumi Aktionen eine aktive und kreative Bewegung, welche wir in einzigartiger gewaltloser Taktik anwenden, um Bewusstseinsbildung und Fakten auf der Basis der Situation in Palästina und Israel zu verbreiten, Druck auf die mächtigen Entscheider der Welt auszuüben oder eine Gemeinschaft sowohl am Ort, als auch global unter den Aktivisten zu bilden. Sie können sich mit den Kumi Aktionen individuell oder gemeinsam engagieren!
  2. Die Eingangsabschnitte beinhalten: Organisation, Thema, Bericht, Kumi Aktion, Literatur und zusätzliche Ressourcen.
  3. Wie man sich organisieren kann:
   Als einzelne Person können Sie Wege finden, um Ihre Wirkung zu multiplizieren!

    

   • lesen Sie regelmäßig den Kumi Kalender, der eine kurze Einführung in die Kumi Aktionen oder besondere Ereignisse des bevorstehenden Monats liefert, die zusätzliche Planung erfordern
   • Gehen Sie eine Kumi Verpflichtung ein! Es dauert etwa eine Stunde pro Woche, den wöchentlichen Kumi Eintrag zu lesen und mit der Kumi Aktion sich zu beschäftigen. Wie viel Zeit, können Sie im Monat für Kumi einsetzen?
    • Ihre Kumi Verpflichtung: “Ich werde mich für Kumi ___ mal einem Monat einsetzen!”
   • Sind Sie im Internet oder in sozialen Medien? Schalten Sie sich ein und beschäftigen Sie sich mit „Kumi jetzt“ online! Wenn nicht, bitten Sie einen Freund Ihnen zu helfen, Ihre Aktivitäten durch E-Mail oder in andere Foren publik zu machen.
    • Als Gemeinschaft können Sie Ihre Stimmen durch kreative Zusammenarbeit hörbar machen!

Sammeln Sie eine kleine Gruppe von aktiven Personen mit Hoffnungen, eine Gruppe nicht größer als zwölf Menschen. Übertragen Sie Innerhalb Ihrer Kumi Gruppe Führungsrollen oder rotieren Sie zwischen ihnen z.B.: soziale Medien, Kleigruppenvermittler, Logistik, Kumi Eintragsleser, Kumi Aktionsorganisator, usw. Entwickeln Sie einen Verhaltenskodex unter Ihrer Kumi Gemeinschaft.

   • Organisieren Sie einen Versammlungsort damit Ihre Kumi Gemeinschaft einen gemeinsamen Raum erhält: eines lokalen Cafés, einen Raum in einer Kirche oder Schule. Einigen Sie sich auf eine geeignete Zeit, damit Ihre Kumi Gemeinschaft sich regelmäßig in diesem Standort trifft.
   • Gehen Sie eine Kumi Verpflichtung ein! Lesen Sie die wöchentlichen Kumi Eingänge und erörtern Sie die Möglichkeiten die Sie als Gruppe haben, um die Kumi Aktionen umsetzen können.
   • Würden Sie gerne, ein Kumi Stadtorganisator sein? Lassen Sie uns das per Email an kumicity@kuminow.com wissen, und wir bringen sie mit anderen in Ihrem Bereich zusammen!
   • Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gruppe in sozialen Medien aktiv ist! Bei Ihrem ersten Kumi Gruppentreffen widmen Sie Zeit um die Mitglieder auf den neuesten Stand der verschiedenen Möglichkeiten, die Aktionen auf sozialen Medien publik zu machen. Werden Sie kreativ um andere einzuladen, um sich „Kumi jetzt“ anzuschließen.
  1. Verbreiten Sie das Wort „Kumi jetzt“! Erreichen Sie Familienmitglieder, Freunde, Kirchen, Klubs, Schulen, Universitäten, Aktivistengruppen und mehr darüber hinaus. Geben Sie diese Einführung an die, die Sie einladen und weisen Sie sie auf die Kumi Webseite hin, um mehr von dieser Initiative kennen zu lernen.

Tragen Sie Ihre Kumi Aktionen in die sozialen Medien ein! Werden Sie kreativ: schaffen Sie Fotoalben, Geschichten und persönlichen Kumi Seiten oder Eröffnen Sie Ihr persönliches soziales Medienkonto. Teilen Sie den Link der aktuellen Seite der Kumi Initiative mit. Nehmen Sie auch das Hashtag # KumiNow und das Hashtag für die bestimmte Kumi Woche auf, (z.B. # Kumi33 für die Kumi Aktion während der Woche 33).

  1. Ein Anruf für den Kumi Nachwuchs:

Wir sind eine Bewegung der Befreiungstheologie. Die Leitung steht auf einer Ebene mit der Basis. Haben Sie Fertigkeiten oder Talente, die hilfreich für Planungen und zur Förderung sein könnten, die es schützen oder Kumi jetzt wachsen lassen? Wenn Sie Hilfe für IT Management anbieten können, ein Stadt- oder Landreporter für „Kumi jetzt“ sein wollen, um Kumi Gemeinschaften in Ihrer Nähe zu filmen oder zu fotografieren, Kumi Eingänge übersetzen können oder andere Hilfen anbieten möchten, melden sich online an und lassen Sie es uns wissen!

 1. Teilen Sie Ihre Ideen und Vorschläge uns mit, wie man Kumi jetzt entwickeln kann, damit wir sie mit anderen teilen können!

Mach mit, organisiere und verbreite – es ist Zeit, sich zu erheben!

[/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]